Ynglŷn â  Llwybrau / Pathways ...

Arbrawf perfformiad stori a phrofiad yw Pathways a grëwyd gan y storïwr Tamar Eluned Williams. Bob mis am bedwar mis, bydd llwybr a pherfformiad newydd yn cael eu rhyddhau, er mwyn i gynulleidfaoedd eu profi fodd bynnag a phryd bynnag maen nhw'n dewis. Ar ôl y pedwar perfformiad cyntaf hyn, bydd teithiau cerdded perfformiad ychwanegol yn cael eu rhyddhau. Datblygwyd y perfformiadau hyn mewn cydweithrediad â storïwyr eraill o bob rhan o Gymru.

 

Nod y prosiect yw i holi sut rydym yn profi stori fel gwrandawyr unigol, yn enwedig o fewn tirweddau trefol, a pha effaith y mae cerdded a bod yn yr awyr agored yn ei chael ar wrando ar stori. Tra bydd y perfformiadau gyntaf yn cael eu crefftio o amgylch llwybrau penodol yng Nghaerdydd, anogir gwrandawyr nad ydynt wedi'u lleoli yng Nghaerdydd i gerdded y straeon ar hyd eu llwybrau eu hunain.

 

Ganwyd y syniad am Llwybrau yn ystod y clo cyntaf, pan symudodd chwedleua ar-lein, a dechreuodd llawer ohonom gerdded yr un llwybrau bob dydd, dim ond er mwyn mynd allan o'r tŷ. Cynigir y perfformiadau Llwybrau yn rhad ac am ddim. Gobeithio y byddant yn annog myfyrdod creadigol, myfyrio ar dirwedd, a throchi personol mewn stori i godi ac ysgafnhau'r ysbrydion.

 

Gwnaethpwyd Llwybrau / Llwybrau yn bosibl trwy arian gan Gronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru.

 

 

 

 

 

Cyhoeddiad...

Mae'n bleser enfawr gan dîm prosiect Pathways i gyhoeddi manylion y chwe storïwr sy'n dod i'r amlwg a fydd yn cydweithredu gyda Tamar i ddatblygu eu perfformiadau adrodd straeon eu hunain ledled Cymru fel rhan o gam nesaf y gwaith. Y storïwyr fydd ...
 
MAIR TOMOS IFANS (Dinas Mawddwy)

Mae Mair yn adrodd chwedlau, straeon a hanesion traddodiadol o Gymru gan ddefnyddio caneuon gwerin a chanu alawon traddodiadol ar y delyn fach ben glin neu'r delyn deires i liwio'r cyflwyniadau.

 

Mae hi wedi bod yn perfformio yn broffesiynol ers bron i ddeugain mlynedd, fel actores, cantores a chyfarwydd.

 

Mae Mair yn byw yng nghanolbarth Cymru ac yn gweithio led led y wlad a thu hwnt.

 
 
CAROL PEARCE (Meifod)

Archwiliodd Carol i fyd adrodd straeon y tro gyntaf allan o chwilfrydedd. Ar ôl penwythnos yn yr Ysgol Ryngwladol Adrodd Straeon yn Nwyrain Sussex yn 2014, roedd hi wedi gwirioni ac eisiau mwy. Arweiniodd hyfforddiant pellach i'r grefft iddi ddechrau adrodd straeon yn y gymuned lle mae'n byw yng nghanolbarth Cymru. Mae hi'n adrodd pob math o straeon, yn Gymraeg a Saesneg, gan gynnwys straeon gwerin a chwedlau o bell ac agos. Yn 2016, fe’i chomisiynwyd i ymchwilio ac adrodd straeon y Crynwyr o’r 17eg ganrif yng nghanolbarth Cymru, trwy berfformiadau a llwybrau stori. Sbardunodd hyn angerdd am ymchwilio ac adrodd straeon hanesyddol. Uchafbwynt arall ar ei thaith adrodd straeon oedd cydweithrediad â storïwr o Ddenmarc, Inger Lodberg, yn 2018, i adrodd straeon o Gymru a chwedlau Norseg yn ei mamwlad yn Sir Benfro, lle bu'r Llychlynwyr ar un adeg yn crwydro. Mae Carol wrth ei bodd yn archwilio'r llefydd ble mae straeon yn datblygu.

 

www.carolpearcestoryteller.co.uk

 
 
 
 
 
 
CHANDRIKA JOSHI (Caerdydd)
Mae Chandrika yn offeiriades a storïwr Hindŵaidd o Gaerdydd. Mae hi'n rhan o draddodiad adrodd straeon ar lafar Gwjarati ac mae hi'n adrodd ac yn ailadrodd straeon traddodiadol o India. Mae hi'n cyfeilio ei storïau gyda chaneuon a siantiau yn Sansgrit a Gwjarati. Ar hyn o bryd mae hi'n gweithio ar y cyd â Cath Little ar epig o'r enw Okha Haran sydd wedi bod yn rhan o'i theulu ers cenedlaethau. Daw'r stori o Sri Madbhagwad Puran ac fe'i hysgrifennwyd yn ei steil bresennol gan y bardd Gwjarati, Premananda, yn yr 16eg Ganrif. Mae hi'n rhan o Gylch Adrodd Straeon Caerdydd ac yn ddiweddar mae hi wedi ennill lle ar Raglen Fentora Lleisiau Newydd Beyond the Border.
 
 
 
 
 
 
 
CERI JOHN PHILLIPS (Llandeilo)
Mae Ceri John Phillips yn storïwr, actor ac awdur sy'n byw yn Llandeilo, Sir Gâr. Ar ôl gweithio yn y cyfryngau am dros 15 mlynedd, mae wedi penderfynu dilyn ei wir angerdd - adrodd straeon. Gyda ffocws ar Chwedlau Gwerin Cymru, y Mabinogion, straeon o'r oes Ddiwydiannol a Chwedlau Trefol, mae Ceri yn gobeithio y gall ddod â'i angerdd am draddodiad llafar hynafol Cymru i gynulleidfa mor eang â phosib.
 
Ar hyn o bryd mae Ceri yn cael ei fentora gan Daniel Morden fel rhan o Raglen Fentora Lleisiau Newydd Beyond the Border.
 
 
 
 
 
JO MUNTON (Powys)

Mae Jo Munton wedi bod yn adrodd straeon ers blynyddoedd, ond fel arfer mae hi'n cuddio y tu ôl i byped neu ddau. Fel pypedwr mae hi wedi perfformio ledled y byd, o Sbaen i Siberia, o Ynys Môn i Ynys y Cŵn. Mae ganddi radd mewn cerflunio sy'n golygu nad yw hi'n chwarae gyda phypedau yn unig ond mae hi'n eu gwneud nhw hefyd. Pypedau carnifal enfawr, pypedau llinynnol traddodiadol, cysgodion, gwiail, a cherfluniau mwy statig eraill.

 

Mae ei chwmni, Vagabondi, wedi gwneud sioeau am stori defnyn o ddŵr, Tywysoges Cymru, a pham mai cŵn yw'r ffordd y maen nhw. Yn ei hamser, bu Jo yn weithredwr trwnc a chlust mewn eliffant anferth, wedi dawnsio fel carw mewn pantomeim proffesiynol, wedi creu pypedau o ddrymiau a ffyn, ac wedi bod yn arlunydd preswyl ar gloddfa archeolegol ym Mryn Celli Ddu.

 

Ychydig flynyddoedd yn ôl, cafodd Jo ddiagnosis o anhwylder ymennydd prin, Narcolepsi, sydd wedi cyflwyno ei heriau unigryw ei hun ac wedi ei hanfon ar daith yn archwilio'r ymennydd a sut mae'n gweithio.

 

Mae hi'n ddysgwr ond mae'n cyfaddef bod ei defnydd o'i mamiaith (mae ei mam a'i theulu'n bedair cenhedlaeth o fynyddoedd Berriew) yn dal i fod yn ansicr ond, yn ddigon ffodus, mae hi'n ddyslecsig sy'n rhoi'r gallu iddi beidio â bod mor ofnus am gael pethau'n anghywir. Mae hyn wedi helpu gyda llawer o bethau mewn bywyd: dysgu Sbaeneg, dysgu acordion, neu'r gwaith dysgu newydd o adrodd straeon heb bypedau!

 

www.vagabondipuppets.com

 
 
 
GETHIN ROBERTS (Llangybi)
Mae Gethin Roberts yn ymchwilydd dwyieithog, cyfarwyddwr theatr a storïwr, a fagwyd ym Mryste a Gwynedd. Mae'n tynnu ar fytholeg, tirwedd, a hanes Gogledd Cymru yn ei waith, ac mae ganddo ddiddordeb mewn defnyddio technegau adrodd straeon traddodiadol mewn amgylcheddau addysgeg.
 
 
20210505_140445.jpg
Carol looking out.jpg
Image.jpeg
headshot1.jpg
Jo.jpeg
Llun Llwybrau.jpg

Y tîm ...

 

Geiriau gan Tamar Eluned Williams

 

Cerddoriaeth gan Morwen Williams

 

Gwaith celf gan Ben Robins

 

Gyda chefnogaeth farchnata gan Suzanne Carter